کوردستان دیپلۆماتیک ‌
36-37
34-35
32-33
30-31
28-29
26 - 27
24 - 25
22-23
20 - 21
18 - 19
16-17
14-15
12-13
10-11
8-9
6-7
5
4
3
2
1
[email protected]
Anwar Hussen
Anwar Hussen
Anwar Hussen_bazgr
Anwar Hussen bazgr
Anwar Hussen bazgr
009647701535029